آدرس: تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان سرافراز- کوچه ششم- پلاک۲۱ 

    تلفن: ۴۶ ۳ ۴۲-۰۲۱

۰۲۱-۸۸۵۲۸۴۷۰-۵   

فکس: ۸۸۵۲۸۴۷۶-۲۱

ایمیل:Info@Amoraseir.com